Pravilnici

Pravilnici JU Srednje medicinske škole Sarajevo

 

1. Pravila škole

2. Pravilnik o sukobu interesa

3. Pravilnik o kriterijima za sticanje i raspodjeli vlastitih prihoda

4. Pravilnik o radu

5. Odluka o tehnološkom višku

6. Pravilnik o zaštiti od požara

7. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU Srednja medicinska škola Sarajevo (OBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE MOŽE SE PREUZETI OVDJE)

8. Plan integriteta

9. ODLUKU O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

9. Plan integriteta / decembar

10. Plan integriteta / februar

11. RJEŠENJE o imenovanju menadžera integriteta

12. RJEŠENJE o imenovanju lica ovlaštenog za prijem i postupanje po prijavama korupcije

13. RJEŠENJE o imenovanju energijskog menadžera i njegovog zamjenika za 2023. godinu

14. ODLUKU O IZRADI IZMJENE I DOPUNE PLANA INTEGRITETA

15. ODLUKU O USVAJANJU I PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA PLANA INTEGRITETA

16. O D L U K U O IMENOVANJU OSOBE OVLAŠTENE OD POSLODAVCA ZA PRIMANJE I
RJEŠAVANJE PRITUŽBI VEZANIH ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA U JU SREDNJA
MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

17. O D L U K U o isplati novčane naknade Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika JU Srednja medicinska škola Sarajevo

18. O D L U K U o imenovanju Komisije za popis osnovnih sredstava, potraživanja i obaveza za 2022. godinu

19. ODLUKU o ispravci Pravilnika o radu unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima Javne ustanove Srednja medicinska škola Sarajevo broj: 01-1-4620/2022 od 15.11.2022. godine

20. O D L U K U o imenovanju Komisije za  izbor najpovoljnije ponude za ekskurziju  za školsku  2022/2023. godinu

21. Poziv, prva sjednica Školskog odbora

22. INTERNI AKT O ZAŠTITI NA RADU JU Srednja medicinska škola Sarajevo

23. PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO 2023g

24. Poziv, druga sjednica Školskog odbora

25. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama, nadoknadama i drugim materijalnim pravima koje nemaju karakter plaće JU Seadnja medicinska škola Sarajevo

26. Poziv, treća sjednica Školskog odbora.pdf