Uposlenici

Menadžment škole

Šukalo Subha, prof. – v.d. direktorica

Čuljak Mia, magistar prava – sekretar Škole

Jerković Belma, administrativno-finansijski radnik

Berkovac Zlata – tehnički sekretar

Bećirević Fatima, prof. – bibliotekar

Ramović dr. Elvira – koordinator praktične nastave za smjer farmaceutsko-kozmetički tehničar, laboratorijski tehničar, sanitarno-ekološki tehničar

Đozić Naida, dms  – koordinator praktične nastave za smjer medicinska sestra – tehničar

 

PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKA SLUŽBA

Jovanović – Halilović Mirjana – psiholog

Muminović – Kurić Jasenka – psiholog

Knežević Marija – pedagog

 

Uloga psihološko-pedagoške službe


Pedagozi i psiholozi na najstručniji način objašnjavaju kreiranje novih strateških i razvojnih procesa, ukazuju kako da se pojedini elementi vaspitno-obrazovnog procesa unaprijede, budu efikasniji, uključe u otklanjanje raznih dilema i nejasnoća, u svakodnevnim školskim aktivnostima.
Naša pedagoško-psihološka služba pruža programe učenja koji mogu pomoći učenicima u savladavanju gradiva, ali i unaprijediti metode koje učenici već posjeduju.
Pedagoško-psihološka služba u školi bavi se i profesionalnom orijentacijom već u trećem razredu. Na konsultacijama sa roditeljima i učenicima koji su u dilemi sta da upišu, pedagog i psiholog ih upoznaju sa programima koje nude visoko obrazovne institucije, a također, daju savjetodavnu pomoć prilikom izbora fakulteta. Pored pobrojanog naše djelovanje je i u sljedećim oblastima:

  • odgojna djelatnost;
  • sa učenicima;
  • sa profesorima;
  • sa roditeljima;
  • orijentacija;
  • dokumentacija;
  • sa direktorom.
 
Nastavnici
PREDMET/I
PREZIME I IME

Bosanski jezik i književnost

Čengić Jasmina, prof.

Bosanski jezik i književnost

Ibišević Arijana, prof.

Bosanski jezik i književnost

Handžić Dijana, prof.

Bosanski jezik i književnost

Milišić Šejla, prof.

Engleski jezik

Kešo Sadina, prof.

Engleski jezik

Hadžović Jasmina, prof.

Engleski jezik

Bjelak Amra, prof.

Njemački jezik

Tahirović Tanja, prof.

Latinski jezik

Borovčanin Mališa, prof.

Latinski jezik

Dupovac Ibrahim, prof.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajdarević Kemo, prof.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Delić Arnes, prof.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Ljubović Tarik, prof.

Historija

Hajrulahović Samir, prof.

Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

Redžepagić Ismail, prof.

Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

Smiljanić Igor, prof.

Sociologija

Mašnić Selvira, prof.

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

Vjeronauka

Redžović Nezrina, prof.

Kultura religija

Mašnić Selvira, prof.

Geografija

Kaljanac Sabina, prof.

Matematika i Fizika

Odobašić Dženana, prof.

Matematika

Brulić Vildana, prof.

Informatika

Mehanić-Kapo Belma, prof.

Informatika

Mikolašek – Musabegović Jelena, prof.

Fizika

Pelto Mirnes, prof.

Biologija

Lukić Dejana, prof.

Biologija

Alić Naida, prof.

Biologija

Jahić Džanela, prof.

Hemija

Omerčić Sabina, prof.

Hemija

Pašalić Abela, prof.

Hemija i Propedeutika

Ćatić Anela, prof.

Hemija i Propedeutika

Rebac Dubravka, prof.

Zdravstvena psihologija i etika

Jovanović-Halilović Mirjana, prof.

Zdravstvena psihologija i etika

Muminović – Kurić Jasenka, prof.

Mikrobiologija i parazitologija

Ramović dr. Elvira

Anatomija i fiziologija čovjeka, Mikrobiologija- praksa

Mukača dr. Elvedina

Anatomija i fiziologija čovjeka, Mikrobiologija- praksa

Kadrić dr. Azra

Ginekologija i akušerstvo, Interne bolesti, Farmakologija

Kržalić dr. Fadila

Neuropsihijatrija, Epidemiologija, Medicina rada, Sanitarna tehnika (teorija i praksa), Histološka tehnika – praksa, Dermatologija

Kadribašić dr. Ribana

Mikrobiologija praksa, Urgentna medicina, Pedijatrija

Mujčić dr. Amra

Hirurgija, Interne bolesti, Patologija, Prva pomoć

Lepara dr. Lejla

Klinička biohemija, Zarazne bolesti, Histološka tehnika, Hematologija, Mikrobiologija - praksa

Jahić –Kaljević dr. Dženita

Osnovi higijene  i zdravstvene njege (teorija i praksa), Higijena (teorija i praksa), Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

Osnovi higijene  i zdravstvene njege (teorija i praksa), Higijena (teorija i praksa),

Ždralović dr. Naida

Farmaceutska tehnologija (teorija i praksa), Kozmetologija, Industrijska tehnologija (teorija i praksa), Toksikologija (teorija i praksa)

mr.ph. Škrijelj Selvija

Farmaceutska tehnologija (terija i praksa), Farmaceutska hemija, Farmakognozija i Kozmetologija

mr.ph. Jažić Amela

Hematologija- praksa, Epidemiologija -praksa i Klinička biohemija- praksa

Toskić-Zornić Nives, dipl.ing.lb.dg

Bromatologija (teorija i praksa)

Zukanović Ilvana, prof.

Analitička hemija (teorija i praksa)

Muratović Tasovac Alina, prof.

Njega bolesnika

Đozić Naida, dms

Njega bolesnika

Hasanica Adela, dms

Njega bolesnika

Redžović Nezrina, dms

Hirurgija -praksa

Dizdarević Elma, dms

Interne bolesti- praksa

Omerhodžić Sokolović Belma, dms

Interne bolesti -praksa

Beganović Mediha, dms

Ginekologija i akušerstvo -praksa

Pleho Jasmina, prof.

Urgentna medicina -praksa

Rogo Ajeta, prof.

Zarazne bolesti- praksa

Kadrić Ajla, dms

Pedijatrija – praksa

Dizdarević Altijana, dms

 

 TEHNIČKO – HIGIJENSKA SLUŽBA

Alibašić Mubera

dnevni čuvar

Mujan Elvedina

dnevni čuvar

Hota Almir

domar

Mušija Ahmed

rukovalac centralnim grijanjem

Imamović Zlatka

radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Džono Hasiba

radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Deić Solak Belma

radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Šito Ramiza

radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Ivković Gordana

radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Šiljević Senada

radnica na održavanju higijene objekta i opreme