Uposlenici

Menadžment škole

Kešo Sadina, prof., direktorica
Šukalo Subha, prof., Zamjenik direktora
Čuljak Mia, Sekretar škole
Jerković Belma, Administrativno-finansijski radnik
Jerković Zlata, Tehnički sekretar

Nastavnici

PROFESOR

PREDMET

Hrustemović Zahida

Bosanski jezik i književnost

Ibišević Arijana

Bosanski jezik i književnost

Čengić Jasmina

Bosanski jezik i književnost

Handžić Dijana

Bosanski jezik i književnost

Čengić Erna

Engleski jezik

Hadžović Jasmina

Engleski jezik

Bjelak Amra

Engleski jezik

Selimović Hajrija

Njemački jezik

Tahirović Tanja

Njemački jezik

Dević Sabina

Latinski jezik

Borovčanin Mališa

Latinski jezik

Hujić Suada

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajdarević Kemo

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Ferić Aldin

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajrulahović Samir

Historija

Redžepagić Ismail

Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

Smiljanić Igor

Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

Selmanović Neđajet

Sociologija

Išerić Amira

Vjeronauka

Mujić Bedrija

Vjeronauka

Bešlić Belma

Kultura religija

Kaljanac Sabina

Geografija

Odobašić Dženana

Matematika, Fizika

Brulić Vildana

Matematika, Statistika

Mehanić-Kapo Belma

Informatika

Mikolašek-Musabegović Jelena

Informatika

Pelto Mirnes

Fizika

Brkić Inasa

Fizika

Lukić Dejana

Biologija

Alić Naida

Biologija

Jahić Džanela

Biologija

Rebac Dubravka

Propedeutika, Analitička hemija

Pašalić Abela

Hemija

Ćatić Anela

Propedeutika, Hemija

Omerčić Sabina

Hemija

Jovanović-Halilović Mirjana

Zdravstvena psihologija i etika

Muminović-Kurić Jasenka

Zdravstvena psihologija i etika

Ramović Elvira

Mikrobiologija i parazitologija

Đikić Jadranka

Anatomija i fiziologija čovjeka, Pedijatrija

Mukača Elvedina

Anatomija i fiziologija čovjeka, Mikrobiologija praksa

Kadrić Azra

Urgentna medicina, Neuropsihijatrija, Mikrobiologija praksa

Smajlović Sabina

Hirurgija, Interne bolesti, Patologija

Kržalić Fadila

Interne bolesti, Ginekologija i akušerstvo, Farmakologija

Kekić Alen

Mikrobiologija praksa, Hematologija, Histološka tehnika, Epidemiologija

Kadribašić Ribana

Zarazne bolesti, Sanitarna tehnika T i PN, Medicina rada, Histološka tehnika praksa

Ždralović Naida

Osnovi higijene i zdravstvene njege T i PN, Higijena T i PN

Hadžić Selma

Osnovi higijene i zdravstvene njege T i PN, Higijena T i PN, Socijalna medicina

Jažić Amela

Farmaceutska tehnologija T i PN, farmakognozija, Farmaceutska hemija, Kozmetologija

Škrijelj Selvija

Farmaceutska tehnologija T i PN,
Toksikologija T i PN, Kozmetologija,  Industrijska tehnologija T i PN

Zukanović Ilvana

Bromatologija T i PN

Katerji Ludžejn

Klinička biohemija praksa, Hematologija praksa

Muratović-Tasovac Alina

Analitička hemija praksa

Ćemo Naida

Njega bolesnika

Hasanica Adela

Njega bolesnika

Salihović Senada

Hirurgija - praktična nastava

Dizdarević Elma

Urgentna medicina - praktična nastava

Pleho Jasmina

Ginekologija i akušerstvo – praktična nastava

Beganović Mediha

Interne bolesti – praktična nastava

Borić Surana

Zarazne bolesti – praktična nastava

Omerhodžić Sokolović Belma

Interne bolesti – praktična nastava

Dizdarević Altijana

Hirurgija – praktična nastava, Pedijatrija – praktična nastava

Rogo Ajeta

Njega bolesnika

Mujčić Amra

Klinička biohemija, Prva pomoć, Epidemiologija praksa

Uloga psihološko-pedagoške službe
Pedagozi i psiholozi na najstručniji način objašnjavaju kreiranje novih strateških i razvojnih procesa, ukazuju kako da se pojedini elementi vaspitno-obrazovnog procesa unaprijede, budu efikasniji, uključe u otklanjanje raznih dilema i nejasnoća, u svakodnevnim školskim aktivnostima.
Naša pedagoško-psihološka služba pruža programe učenja koji mogu pomoći učenicima u savladavanju gradiva, ali i unaprijediti metode koje učenici već posjeduju.
Pedagoško-psihološka služba u školi bavi se i profesionalnom orijentacijom već u trećem razredu. Na konsultacijama sa roditeljima i učenicima koji su u dilemi sta da upišu, pedagog i psiholog ih upoznaju sa programima koje nude visoko obrazovne institucije, a također, daju savjetodavnu pomoć prilikom izbora fakulteta. Pored pobrojanog naše djelovanje je i u sljedećim oblastima:

  • odgojna djelatnost;
  • sa učenicima;
  • sa profesorima;
  • sa roditeljima;
  • orijentacija;
  • dokumentacija;
  • sa direktorom.
Tehničko osoblje

Alađuz Bakir
Alađuz Mehida
Parla Memsud
Bilalović Mensur
Hota Almir
Alibašić Munevera
Đono Hasiba
Ušanović Nura
Simikić Ivanka
Imamović Zlatka
Ušanović Šeća
Delić Belma