O B A V I J E S T ZA VANREDNE UČENIKE - Maturski ispit

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO   Broj: 02-1-962/18 Sarajevo, 10.08.2018. godine   Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je     R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u  augustovsko-septembarskom  ispitnom roku šk. 2017/2018. godine         MATURA   Komisija: 1. Jovanović - Halilović Mirjana, prof. - predsjednik                  2. Šukalo Subha, prof. – stalni član     DATUM VRIJEME PREDMET ISPITIVAČ 10.09.2018. 12:00 Socijalna medicina Hadžić dr. Selma 10.09.2018. 12:15 Farmakologija Ramović dr. Elvira 10.09.2018. 12:45 Zarazne bolesti Ramović dr. Elvira 10.09.2018. 13:30 Dermatologija Ramović dr. Elvira 10.09.2018. 13:45 Hematologija Ramović dr. Elvira 10.09.2018. 14:00 Interne bolesti Smajlović dr. Sabina 10.09.2018. 14:15 Hirurgija Smajlović dr. Sabina 10.09.2018. 14:45 Patologija Smajlović dr. Sabina 11.09.2018. 12:00 Bosanski jezik i književnost Hrustemović Zahida, prof.                                                                                                                                                                                                                               D I R E K T O R I C A     Kešo Sadina, prof.