Uposlenici

Menadžment škole

Kešo Sadina, prof., direktorica
Šukalo Subha, prof., Zamjenik direktora
Čuljak Mia, Sekretar škole
Jerković Belma, Administrativno-finansijski radnik
Jerković Zlata, Tehnički sekretar

 
Nastavnici

PROFESOR

PREDMET

Hrustemović Zahida, prof.

Bosanski jezik i književnost

Ibišević Arijana, prof.

Bosanski jezik i književnost

Čengić Jasmina, prof.

Bosanski jezik i književnost

Handžić Dijana, prof.

Bosanski jezik i književnost

Čengić Erna, prof.

Engleski jezik

Hadžović Jasmina, prof.

Engleski jezik

Bjelak Amra, prof.

Engleski jezik

Selimović Hajrija, prof.

Njemački jezik

Tahirović Tanja, prof.

Njemački jezik

Hoti Nejra, prof.

Latinski jezik

Borovčanin Mališa, prof.

Latinski jezik

Hajdarević Kemo, prof.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Delić Arnes, prof.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Babić Aida, prof.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajrulahović Samir, prof.

Historija

Redžepagić Ismail, prof.

Građansko obrazovanje/demokratija  ljudska prava

Smiljanić Igor, prof.

Građansko obrazovanje/demokratija  ljudska prava

Selmanović Neđajet, prof.

Sociologija

Mujić Bedrija, prof.

Vjeronauka

Musić Amina, prof.

Vjeronauka

Ahmethodžić Alma, prof.

Kultura religija

Kaljanac Sabina, prof.

Geografija

Odobašić Dženana, prof.

Matematika, Fizika

Brulić Vildana, prof.

Matematika, Statistika

Mehanić-Kapo Belma, prof.

Informatika

Okić Selver, prof.

Informatika

Pelto Mirnes, prof.

Fizika

Hrvat Amina, prof.

Fizika

Lukić Dejana, prof.

Biologija

Alić Naida, prof.

Biologija

Jahić Džanela, prof.

Biologija

Omerčić Sabina, prof.

Hemija

Pašalić Abela, prof.

Hemija

Ćatić Anela, prof.

Propedeutika, Hemija

Rebac Dubravka, prof.

Propedeutika, Analitička hemija

Jovanović-Halilović Mirjana, prof.

Zdravstvena psihologija  i etika

Muminović-Kurić Jasenka, prof.

Zdravstvena psihologija  i etika

Ramović dr. Elvira

Mikrobiologija i parazitologija

Mukača dr. Elvedina

Anatomija i fiziologija čovjeka, Mikrobiologija praksa

Kadrić dr. Azra

Anatomija i fiziologija čovjeka, Mikrobiologija praksa

Kržalić dr. Fadila

Interne bolesti, Ginekologija i akušerstvo, Zarazne bolesti, Hematologija

Kekić dr. Alen

Farmakologija, Klinička biohemija, Anatomija i fiziologija čovjeka, Pedijatrija, Dermatologija, Neuropsihijatrija

Kadribašić dr. Ribana

Sanitarna tehnika, Sanitarna tehnika praksa, Epidemiologija, Medicina rada, Histološka tehnika, Histološka tehnika praksa, Neuropsihijatrija

Lepara dr. Lejla

Interne bolesti, Hirurgija, Patologija, Prva pomoć

Mujčić dr. Amra

Mikrobiologija praksa, Pedijatrija, Urgentna medicina,

Hadžić dr. Selma

Osnovi higijene i zdravstvene njege, Osnovi higijene i zdravstvene njege praksa, Higijena, Higijena praksa, Socijalna medicina

Ždralović dr. Naida

Osnovi higijene i zdravstvene njege, Osnovi higijene i zdravstvene njege praksa, Higijena, Higijena praksa

mr. ph. Amela jažić

Farmaceutska tehnologija, Farmaceutska tehnologija praksa, Farmaceutska hemija, Farmakognozija, Kozmetologija

mr. ph. Selvija Škrijelj

Farmaceutska tehnologija, Farmaceutska tehnologija praksa, Industrijska tehnologija, Industrijska tehnologija praksa, Toksikologija, Toksikologija praksa, Kozmetologija

Zukanović Ilvana, prof.

Bromatologija, Bromatologija praksa

Spahić Ilda,  ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Klinička biohemija praksa, Epidemiologija praksa, Hematologija praksa

Muratović-Tasovac Alina

Analitička hemija praksa

Đozić Naida, dipl. medicinska sestra

Njega bolesnika

Hasanica Adela

Njega bolesnika

Dizdarević Elma

Hirurgija praksa

Pleho Jasmina

Ginekologija i akušerstvo praksa

Beganović Mediha

Interne bolesti praksa

Omerhodžić Sokolović Belma

Interne bolesti praksa

Borić Surana

Zarazne bolesti praksa

Dizdarević Altijana

Hirurgija praksa, Pedijatrija praksa

Rogo Ajeta

Urgentna medicina praksa

Smajlović  Jasmina

Njega bolesnika

Uloga psihološko-pedagoške službe


Pedagozi i psiholozi na najstručniji način objašnjavaju kreiranje novih strateških i razvojnih procesa, ukazuju kako da se pojedini elementi vaspitno-obrazovnog procesa unaprijede, budu efikasniji, uključe u otklanjanje raznih dilema i nejasnoća, u svakodnevnim školskim aktivnostima.
Naša pedagoško-psihološka služba pruža programe učenja koji mogu pomoći učenicima u savladavanju gradiva, ali i unaprijediti metode koje učenici već posjeduju.
Pedagoško-psihološka služba u školi bavi se i profesionalnom orijentacijom već u trećem razredu. Na konsultacijama sa roditeljima i učenicima koji su u dilemi sta da upišu, pedagog i psiholog ih upoznaju sa programima koje nude visoko obrazovne institucije, a također, daju savjetodavnu pomoć prilikom izbora fakulteta. Pored pobrojanog naše djelovanje je i u sljedećim oblastima:

  • odgojna djelatnost;
  • sa učenicima;
  • sa profesorima;
  • sa roditeljima;
  • orijentacija;
  • dokumentacija;
  • sa direktorom.
Tehničko osoblje

Alađuz Bakir
Alađuz Mehida
Parla Memsud
Bilalović Mensur
Hota Almir
Alibašić Munevera
Đono Hasiba
Ušanović Nura
Simikić Ivanka
Imamović Zlatka
Ušanović Šeća
Delić Belma