„Škole kao zelene zone“ - prvi dio

U našoj školi počela je

implementaciji projekta „Škole kao zelene zone“ – povećanje spremnosti na klimatske promjene u obrazovnom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Tim povodom u period od 1.12. – 23.12.2022. realizovano je šest interaktivnih radionica u kojima je bilo uključeno 100 - tinjak učenika iz IIb, IId, IIId, IIIf odjeljenja, te brojni učenici članovi sekcija škole. Učenici su se kroz radionice na kreativan način imali priliku upoznati se o tome šta su klimatske promjene, šta je komunalni otpad i aerozagađenje, kako klimatske promijene utiču na lanac ishrane i u konačnici šta to znači za čovjeka.

Nosioci projekta su Save the Children-a i Eko PAK a organizatori i realizatori radionica su: Knežević Marija, Jahić Džanela, Kadribašić Ribana, Kaljanac Sabina i Zukanović Ilvana.

U nastavku projekta planirane su mnogobrojne aktivnosti.