Rang liste upisanih učenika u JU Srednju medicinsku školu Sarajevo u šk. 2021/2022. godini

Rang liste

1) MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR

2)FARMACEUTSKO - KOZMETIČARSKI TEHNIČAR

3)LABORATORIJSKI TEHNIČAR

4)SANITARNO - EKOLOŠKI TEHNIČAR

 

Predaja dokumentacije:

Nakon objave rang lista primljenih kandidata, učenik je dužan da dostavi slijedeću dokumentaciju najkasnije četiri dana od dana objavljivanja rezultata on line upisa:
  • prijava za upis 
  • izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija,
  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – originalna dokumenta,
  • uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – originalna dokumenta,
  • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz čl. 11., 12. i 13. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo.
 

Prijem navedene dokumentacije će se vršiti od 09-13 časova u prostorijama Škole.