J.U. Srednja medicinska škola Sarajevo

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
J A V N I K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta PDF Ispis E-mail
Autor M.J.H.   
Srijeda, 04 Novembar 2015 00:31

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BIH

KANTON SARAJEVO 

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO 

Na osnovu člana 133., a u vezi sa članom 112. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/10), člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13) uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-43-34-19821-12-4/15 od 23.10.2015. godine, Školski odbor JU Srednja medicinska škola Sarajevo donio je odluku broj: 01-1-1591/15 od 02.11.2015. godine kojom r a s p i s u j e:

 

 

J A V N I K O N K U R S

 

za popunu upražnjenog radnog mjesta 

1. nastavnik/nastavnica njemačkog jezika i književnosti, 1 (jedan) izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 30.06.2016. godine.

Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole i to:

- profesor njemačkog jezika i književnosti,

- profesor diplomirani filolog njemačkog jezika, ili završen drugi ciklus Bolonjskog studija

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom kandidati su obavezni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

Obavezna dokumentacija (original ili ovjerena kopija):

1. diploma o stečenoj stručnoj spremi

2. izvod iz matične knjige rođenih

3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

 

Dodatna dokumentacija (original ili ovjerena fotokopija):

·         uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

·         radna knjižica,

·         uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traže konkursom,

·         uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom,

·         uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,

·         uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,

·         uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,

·         rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,

·         rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,

·         uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,

·         dokazi o statusu kandidata po osnovu prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa pozitivnim propisima o pravima boraca i članova njihovih porodica,

·         pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 03/13).

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja do 12.11.2015. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti lično putem protokola Škole (od 09:00 do 12:00 časova) ili preporučeno putem pošte na adresu: JU Srednja medicinska škola Sarajevo, ul. Tahmiščina broj 2, sa naznakom „Prijava na javni konkurs“.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od petnaest (15) dana.

 

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Ažurirano Srijeda, 04 Novembar 2015 00:35
 
Baner
Baner
Baner

Vremenske prilike

 
Sarajevo °C
  18.03.2019