J.U. Srednja medicinska škola Sarajevo

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta PDF Ispis E-mail
Autor M.J.H.   
Utorak, 01 Septembar 2015 19:04

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BIH

KANTON SARAJEVO

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Na osnovu člana 112. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/10), člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-43-34-19821-12-1/15 od 13.08.2015. godine i Odluke Školskog odbora JU Srednja medicinska škola Sarajevo broj: 01-1-1147/15 od 31.08.2015. godine r a s p i s u j e s e:

J A V N I K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2015/2016. godinu

1. nastavnik/nastavnica historije, 1 (jedan) izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

2. nastavnik/nastavnica historije, 1 (jedan) izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

3. nastavnik/nastavnica informatike, 1 (jedan) izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

4. nastavnik/nastavnica fizike, 1 (jedan) izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

5. nastavnik/nastavnica fizike, 1 (jedan) izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

6. nastavnik/nastavnica sociologije, 1 (jedan) izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

7. nastavnik/nastavnica anatomije i fiziologije čovjeka, 1 (jedan) izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

8. nastavnik/nastavnica farmakologije, 1 (jedan) izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

9. nastavnik/nastavnica internih bolesti, 1 (jedan) izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

10. nastavnik/nastavnica neuropsihijatrije, 1 (jedan) izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

11. nastavnik/nastavnica prve pomoći, 1 (jedan) izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

12. nastavnik/nastavnica urgentne medicine, 1 (jedan) izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

13. nastavnik/nastavnica ginekologije i akušerstva, 1 (jedan) izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

14. nastavnik/nastavnica epidemiologije, 1 (jedan) izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

15. nastavnik/nastavnica hematologije, 1 (jedan) izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

16. nastavnik/nastavnica medicine rada, 1 (jedan) izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

17. nastavnik/nastavnica dermatologije, 1 (jedan) izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

18. nastavnik/nastavnica sanitarne tehnike, 1 (jedan) izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

19. nastavnik/nastavnica farmaceutske tehnologije, 1 (jedan) izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

20. nastavnik/nastavnica industrijske tehnologije, 1 (jedan) izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

21. nastavnik/nastavnica toksikologije, 1 (jedan) izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

22. nastavnik/nastavnica kozmetologije, 1 (jedan) izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

23. nastavnik/nastavnica njege bolesnika, 1 (jedan) izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

24. nastavnik/nastavnica internih bolesti - praksa, 1 (jedan) izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

25. nastavnik/nastavnica zaraznih bolesti - praksa, 1 (jedan) izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

26. nastavnik/nastavnica pedijatrije - praksa, 1 (jedan) izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

27. nastavnik/nastavnica mikrobiologije - praksa, 1 (jedan) izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

28. nastavnik/nastavnica sanitarne tehnike - praksa, 1 (jedan) izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

29. nastavnik/nastavnica farmaceutske tehnologije sa kozmetologijom, 1 (jedan) izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

30. nastavnik/nastavnica epidemiologije - praksa, 1 (jedan) izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

31. nastavnik/nastavnica toksikologije - praksa, 1 (jedan) izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

32. nastavnik/nastavnica klinička biohemija - praksa, 1 (jedan) izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

33. nasaavnik/nastavnica hematologije - praksa, 1 (jedan) izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

34. nastavnik/nastavnica industrijske tehnologije - praksa, 1 (jedan) izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

35. radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

36. radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

37. nastavnik/nastavnica internih bolesti - praksa, 1 (jedan) izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme do 15.08.2016. godine.

Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole.

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom kandidati su obavezni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

Obavezna dokumentacija (original ili ovjerena kopija):

1. diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi

2. izvod iz matične knjige rođenih

3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

 

Dodatna dokumentacija (original ili ovjerena fotokopija):

* uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

* radna knjižica,

* uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traže konkursom,

* uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom,

* uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom,

* uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,

* uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,

* rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,

* rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,

* uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,

* dokazi o statusu kandidata po osnovu prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa pozitivnim propisima o pravima boraca i članova njihovih porodica,

* pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.


Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 03/13).

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati su dužni dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti lično putem protokola Škole (od 09:00 do 12:00 časova) ili preporučeno putem pošte na adresu: JU Srednja medicinska škola Sarajevo, ul. Tahmiščina broj 2, sa naznakom „Prijava na javni konkurs“.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od petnaest (15) dana.

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Ažurirano Subota, 19 Septembar 2015 10:32
 
Baner
Baner
Baner

Vremenske prilike

 
Sarajevo °C
  18.03.2019